Finansowanie

Finansowanie inwestycji opiera się na jednym, dominującym źródle kapitału – kapitale strategicznym i jego dawcy. Wybór strategicznego kapitałodawcy jest fundamentalną decyzją z punktu widzenia finansowania inwestycji.

Jest to element kluczowy dla inwestycji, a nawet niewielkie przestoje spowodowane wstrzymaniem finansowania mogą mieć znaczące, negatywne konsekwencje dla inwestycji. Przerwy w finansowaniu grożą przerwami w pracach inwestycyjnych, np. w pracach budowlanych i w efekcie mogą wiązać się z utratą wartości użytkowych, starzeniem się majątku, koniecznością ponoszenia kosztów zabezpieczenia powstałego, niewykończonego majątku. W zależności    od skali inwestycji straty z tego tytułu mogą mieć znaczny udział w całości wydatków inwestycyjnych i w dużym stopniu wpłynąć później na wynik finansowy.

Kapitał dominujący powinien więc być kapitałem długoterminowym, a głównym kryterium decydującym o jego doborze powinno być minimalizowanie ryzyka. Biorąc to pod uwagę, inwestor  powinien poszukać takich źródeł na kapitał dominujący, które będą charakteryzować się niskim ryzykiem przerw w ciągłości finansowania i niskim ryzykiem wycofywania kapitału, godząc się nawet na poniesienie wyższego kosztu pozyskiwania kapitału w postaci odsetek.

Wśród kapitałów dominujących wymienia się:

  • kredyty bankowe
  • kapitał własny pochodzący z emisji akcji
  • kapitał obcy pochodzący z emisji obligacji
  • kapitał pomocowy

Do kapitałów uzupełniających można zaliczyć:

  • kapitał własny
  • kredyty bankowe i pożyczki
  • krótkoterminowe papiery dłużne
  • leasing
  • zobowiązania krótkoterminowe

Kombinacje tych kapitałów (jeden dominujący, jeden lub więcej uzupełniające) tworzą modele finansowania inwestycji,   a ponieważ charakteryzują się one różnym stopniem trudności w realizacji oraz ryzyka inwestycyjnego pomagamy wybrać najkorzystniejszy.

Opracowani na podstawie książki Anety Michalak „Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce” (Wydawnictwo naukowe  PWN, 2008)