Pośrednictwo

Nieruchomości kontakt:

nieruchomosci@koituchola.pl, tel. 608 601 318

 

Usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami realizujemy profesjonalnie z zachowaniem

 • obowiązujących przepisów prawa
 • standardów zawodowych
 • zasad estetyki zawodowej
 • szczególnej staranności
 • zasady kierowania się ochroną interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • pisemnego potwierdzenia przyjętych do realizacji czynności – sporządzanie umów cywilno – prawnych z zakresu pośrednictwa w zbyciu/nabyciu praw do nieruchomości, wynajmie/najmie nieruchomości z klauzulą wyłączności lub bez klauzuli wyłączności

W ramach tej usługi proponujemy:

 • weryfikację stanów prawnych i stanów faktycznych nieruchomości
 • umiejętne wykorzystanie informacji pozyskanych z różnych źródeł do oceny nieruchomości pod kątem jej stanu prawnego, stanu technicznego
 • sporządzanie umów najmu
 • doradztwo w zakresie sprzedaży, wynajmu powierzchni mieszkalnej i niemieszkalnej, wartości nieruchomości          i poziomu czynszów, warunków rynkowych oraz sposobów lokowania kapitałów
 • oszacowania wartości nieruchomości przeznaczonej na zbycie czy dzierżawę
 • szacowanie stopnia zużycia budynków i budowli, ocenę ich stanu technicznego
 • sporządzanie analiz rynkowych, opinii o wartości nieruchomości, ocen opłacalności inwestowania  w nieruchomości