Realizacje

Podczas budowy zapewniamy nadzór inwestorski, przejmując wszystkie obowiązki jakie spoczywają na inwestorze. Nadzór pełnimy w sposób ciągły, kontrolując poszczególne etapy budowy oraz dokonując 2sodbiorów cząstkowych z wpisem do dziennika budowy.

Zapewniamy obsługę geodezyjną (wytyczenie obiektu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) oraz kierownictwo budowy – w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP.

Wykonujemy plany bezpieczeństwa i higieny pracy (plany „BIOZ”) – wymagane dla określonych inwestycji (np. budowy obiektu o wysokości powyżej 15m).